ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๕๙

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๙

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๕๙

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง การใช้น้ำประปาและการบริหารการจัดเก็บค่าน้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๗

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๗