ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง แก้ไขคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๐๔/๒๕๖๑ นายสุรชัย โพธิ จำเลยที่ ๑ และนางศรัญญา สิงห์ทอง จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จัดการทรัพย์มรดกจำเลย [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๐๓/๒๕๖๑ นายสมบัติ พุกจันทร์ จำเลย]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๐๒/๒๕๖๑ นางสาวนิตยา เกี้ยวคง จำเลย]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๐๑/๒๕๖๑ นายสุเทพ อ่อนหวาน จำเลย]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๐๐/๒๕๖๑ นางสาวเบญญภาหรือ วรรณศิริ อรุณแสงทอง จำเลยที่ ๑ และนายกิตติหรือกิตติพัฒน์ อรุณแสงทอง จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๙๙๓/๒๕๖๑ นายลิขิต สามิลา จำเลยที่ ๑ และนางสาวหญิง สุริเตอร์ จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๙๙๒/๒๕๖๑ นายอมร สอนสวัสดิ์ จำเลยที่ ๑ และนางเสาวลักษณ์ สอนสวัสดิ์ จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๙๙๑/๒๕๖๑ นายนราชัย สุวรรณมณี จำเลยที่ ๑ และนางสาวเสาวนีย์ ฑามาศหรือทิพย์พินิจ หรือนางโชติรัศม์ ทิพย์พินิจ จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๙๙๐/๒๕๖๑ บริษัท ออริจินอล เน็ทเวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ออริจินอล เน็ทเวิร์ค จำกัด จำเลย]