ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดสำเนา และการรับรองสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๑

 • กฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๑

 • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ฉบับที่ ป. ๓๓/๒๕๖๑ เรื่อง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ [มีต่อ]

 • กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ. ๒๕๖๑

 • คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด ลูกหนี้ [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๑๓/๒๕๖๑ บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด ลูกหนี้ และตั้ง บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด]

 • "ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จัดการทรัพย์มรดกจำเลย [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๑๐๒/๒๕๖๑ นายบุญเชิด สุขโรจน์ ผู้ตาย โดยนายบุญชู สุขโรจน์ นายวิเชียร สุขโรจน์, นางลัดดาวัลย์ สุขโรจน์ นายวิรัตน์ สุขโรจน์ และนายธนพล สุขโรจน์ ทายาทโดยธรรม]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๒๐๔/๒๕๖๑ นางกุลชญา เลืองยวี จำเลย]