ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๑๙๒/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดรายการข้อมูลที่พัก (Accommodation) หรือสถานที่อยู่ในประเทศไทย (Place of stay in Thailand) เพื่อให้คนต่างด้าวแจ้งล่วงหน้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา

 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการคัดเลือก และการยกเลิกหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

 • คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๓๗/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการทำสัญญาและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 • คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๒๘๙/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการทำสัญญาและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 • คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๑๙๑/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการคัดกรองและตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า สำหรับผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONICS VISA ON ARRIVAL : E-VOA)

 • ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน [นายศุภชัย ศรีศุภอักษร]