ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคเพื่อประชาชนไทย

 • ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีชั่วคราว

 • ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลจังหวัดปราจีนบุรี

 • กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

 • กฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๗๕/๒๕๖๑ บริษัท ทัช อินโนเวชั่น ทูมอร์โรว์ จำกัด จำเลย]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๖/๒๕๖๑ นาง หรือนางสาวกชกร ขาวปลื้ม หรือสุวรรณพัฒน์ จำเลย]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๕/๒๕๖๑ นางอัญชลีรัตน์ รื่นเรื่อง จำเลยที่ ๑ นายสมาน เพชรรอด จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๔/๒๕๖๑ นายธีรภัทร์ ขันยอด จำเลยที่ ๑ นางสาว หรือนางสุภา เกิดขุมทอง หรือกาญจนสมบัติ จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๓/๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ ศิลปโอฬารกุล จำเลย]