ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระยศทหาร [ว่าที่พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์]

 • แก้คำผิด ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ฉบับทะเบียนฐานันดร [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖ ข วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หน้า ๕]

 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [นาวาตรี สุวิชชา โคสูงเนิน]

 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [นายสุรเชษฐ์ ชิณวงษ์]

 • พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล [ว่าที่ร้อยโทหญิง อนุสรา สิริวชิรภักดิ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุธิดา พาที]

 • พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล [ว่าที่ร้อยเอกหญิง ศิริพร คำนนท์ ว่าที่ร้อยโทหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์]

 • พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล [ว่าที่ร้อยเอก ภูรินทร์ สุดสงวน ว่าที่ร้อยโทหญิง กรองทอง สิริวชิรภักดิ์]

 • ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๐

 • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๐

 • กฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา บางส่วน ในท้องที่ตำบลจริม ตำบลท่าปลา ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา และตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๐