ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๐๕๙/๒๕๖๐ สิบตำรวจเอก หรือสิบตำรวจตรี หรือนายดุสิต สิงห์ลี จำเลยที่ ๑]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๔๕๖/๒๕๖๔ นายลูดวิก เฮอร์มันน์ เมเยอร์]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายลูกหนี้ [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๙๖๒/๒๕๖๔ นางสาวอุบล หรือภคพร แซ่ตั้ง ลูกหนี้ที่ ๑ นายธีทัต รุจิกุลมาศ หรือนายบุญเลิศ แซ่ตั้ง ลูกหนี้ที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๘๓๐/๒๕๖๒ นางสาวฉวีวรรณ หรือสาธินี หรือภานิชา วรวัฒน์]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายลูกหนี้ [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๗๐๔/๒๕๖๔ นางสาวเกศรินทร์ มงคลประเสริฐ]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายของลูกหนี้ [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๔๐๗/๒๕๖๔ นางสาวสิพร สันนิธิกุล]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๙๒๙/๒๕๖๔ นางกนกวรรณ สิงหทัศน์]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๓๓๑/๒๕๖๓ นางละเอียด ทองเจริญ ที่ ๑ นางสาวบุญยิ่ง เสลานอก ที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายของลูกหนี้ [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๙๒๙/๒๕๖๓ นางสาวนิรดา หรืออนุดา นามธรรม]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๖๗๒/๒๕๖๒ นายชัยรัตน์ กุมพล ลูกหนี้ที่ ๒]